Lokalizacija

08_07-700U današnjem svijetu rastuće globalizacije i sve bržega razvoja interneta postupak lokalizacije postao je vrlo važan. Lokalizacija je proces prilagodbe sadržaja s izvornoga jezika na jezično, kulturološko i političko okruženje korisnika, tj. ciljanoga tržišta.

Lokalizacija i prijevod vrše se za: iPhone, iPad, Blackberry, Windows Mobile i Android aplikacije, softvere, internetske tražilice, knjigovodstvene programe, brošure, marketinške materijale, kataloge, korisničke priručnike i upute, dokumentacije, audio i videozapise i web-stranice.